KURBANLIK

KARDE?LER SAKADAT ET VE ET RNLER

kurbanl?k sat??? kurban bayram?ndan 2 ay ncesi ba?lar ve bayrama 1 gn kala sona erer.


?slami Ko?ullara Uygun Kesim

 • Kesilecek hayvana ac? ektirilmemeli ve eziyet verilmemelidir.
 • Hayvanlar ehil ki?iler taraf?ndan kesilmeli ve kesim i?lemi sratli bir ?ekilde yerine getirilmelidir.
 • evre temizli?i ve ekolojik dengenin korunmas? iin gerekli tedbirler al?nmal?d?r.
 • Hayvan?n sa?l?k kontrol yap?lmal?, Kesimden nce hayvan dinlendirilmelidir.
 • Hayvanlara kesimden nce bol su ve tuz verilmeli, Kurbanl?k hayvan kesimden nce en az 12 saat evvel a b?rak?lmal?d?r.
 • Kesim esnas?nda hayvan? strese sokacak, eziyet verecek davran??lardan ka?n?lmal?d?r.
 • Hayvan?n korkutulmamas?na zen gsterilmelidir. ( Bu olumsuzluklar hayvan?n kan?n?n akmas?n? azaltaca?? iin etin kalitesine olumsuz etki eder. )
 • Kesimden nce eller iyice y?kanmal?, kesimde ve et paralamakta kullan?lacak b?ak, sat?r, masat v.b malzemelerin temizli?ine zen gsterilmelidir.
 • Kesime geilmeden nce kan ve di?er at?klar?n at?laca??, gmlece?i derin bir ukur kaz?lmal?. ( nk a?kta bulunan hastal?kl? organlar halk ve evre sa?l??? bak?m?ndan nemli problemlere neden olabilir. )
 • Ya?lar?n? doldurmam??, kesimi uygun olmayan hayvanlar?n kesilmemesine dikkat edilmelidir.

Sa?l?kl? bir bayram geirmek iin do?ru besin seimi, kurbanl?k kesimlerinin do?ru ?ekilde yap?lmas?, g?da gvenli?i, etlerin saklanmas?, haz?rlanmas? ve pi?irme yntemlerinde bilinli davranmak gerekiyor. Tm aile bireylerinin bir araya geldi?i, zevkle ve zenle haz?rlanan sofralarda a??z tad?yla yemeklerin yendi?i bayramlar?m?zda zellikle tatl? tketimimiz artmakta, Kurban bayram?nda tatl? tketimine ek olarak k?rm?z? et tketimimiz de olduka artmaktad?r.

"Etler do?ru pi?irilmezse hayvanlardan insanlara hastal?k yap?c? mikroorganizmalar bula??r"

Sa?l?kl? bir kurban bayram? geirmenin ilk yolunun veteriner kontrolnden geirilmi? kurbanl?k almak."Kurban bayram?nda sa?l?k, etlerin kesim a?amas? ile ba?lar, mutlaka veteriner kontrolnden gemi? kurbanl?k al?nmal? ve kurbanl?k kesimleri uygun ?artlar?n olu?turuldu?u, veteriner kontrolnn sa?land???, sa?l??a uygun ortamlarda yap?lmal?d?r. Aksi takdirde insan sa?l???n? bozan mikroorganizmalar ile kar?? kar??ya kalmam?z ka?n?lmaz. Etler uygun ko?ullarda kesilmezse, do?ru pi?irilmez, uygun s?cakl?klarda bekletilmezse hayvanlardan insanlara tenya, ?arbon, tberkloz, salmonella gibi hastal?klar bula?abilmektedir" dedi.

"Kurban? hemen kesildikten sonra yemeyin"

Kurbanda kesilen etlerin kesinlikle hemen pi?irilerek yenmemesi gerekti?ini syleyen Gizem Keservuran, Kurban bayram?nda yap?lan yanl?? al??kanl?klar?n ba??nda kurban etlerinin kesildikten hemen sonra hatta sabah kahvalt?s?nda tketilmesinin geldi?ini syledi. Keservuran, "Hayvanlardaki mikroorganizmalar kesimden sonra 24 saat iinde lr ve hayvan ilk kesildi?inde lm sertli?i olarak adland?rd???m?z sertlikte olur. zellikle mide ve barsak rahats?zl?klar? olan ki?ilerin dikkat etmesi gereken bir konu da bu dur. Etler so?uk ortamda birka gn bekletildikten sonra tketilmelidir. Bykba? hayvanlar?n etleri 0 derecede 7-10 gn bekletildi?inde tam yumu?ama sa?lan?r ve etin lezzeti artar" diye konu?tu.

"Eti do?ru pi?irerek vitamin ve minerallerini kaybetmeyin"

Eti pi?irme ynteminin etin kalitesini do?rudan etkilemekte oldu?unu ifade eden Gizem Keservuran, etin lezzeti, k?vam?, kokusunun, vitamin mineral ieri?i ve tamamen pi?irme yntemiyle ilgili oldu?unu syledi. Keservuran ?yle konu?tu:"En do?ru pi?irme ?ekli ise ?zgara, ha?lama, f?r?nda veya sebzelerle birlikte tencerede pi?irme ?eklidir. Etlerin ok uzun sre yksek ?s?yla temas etmesi (k?zartma, kavurma veya mangal-barbek ?eklinde pi?irme ) kanserojen ?elerin olu?umuna neden olmaktad?r, ayr?ca mangalda pi?irme s?ras?nda etin d?? k?sm? h?zl? ?ekilde pi?mekte proteinler kat?la?makta ve etin i k?sm? i? kalmaktad?r. Etlerin az pi?mi? veya i? tketilmesi etin kalitesini d?rece?i gibi, besin zehirlenmelerine de neden olabilir. Et ile yap?lan yemeklere ise ayr?ca ya? eklenmemelidir. K?rm?z? et doymu? ya? ieri?i yksek bir besin olmas? nedeniyle yemekler zaten lezzetli olacakt?r, ilave ya? eklenmesi vcudu ek yk getirecek diyetle al?nan ya? miktar?n?n artmas?na neden olacakt?r. zellikle kuyruk ya?? i ya?? tereya?? gibi ya?lar?n kullan?m?ndan ka?n?lmal?d?r. Etler ?zgarada pi?irilecekse vitamin kayb?n? nlemek ve kanserojen madde olu?umunu engellemek iin etler ate?ten 15cm uzakta olmal?d?r ve kmrler kor halini ald?ktan sonra etler pi?irilmelidir."

"Kronik hastal??? olanlar bayramda eti fazla ka?rmamal?d?rlar"

"Kurban bayram?nda zellikle ?i?manl?k, kalp-damar hastal???, diyabet ( ?eker hastal??? ), hipertansiyon, mide-barsak rahats?zl??? olan bireyler ve ya?l?lar beslenmelerine dikkat etmek zorundad?rlar" diyen Gizem Keservuran, "zellikle kronik hastal??? olan ( diyabet, bbrek hastal???, sindirim problemleri, yksek tansiyon, kalp-damar rahats?zl??? ) ve beslenme tedavisi alan bireyler kurban bayram?nda ?nlerde tketmeleri gereken besin miktarlar?n? a?mamal?d?r. K?rm?z? et doymu? ya?, kolesterol ieri?i olduka yksek besindir. Eti grnr ya?lar?n? mutlaka temizleyin. Son yap?lan bilimsel ara?t?rmalar ya?l? k?rm?z? et tketiminin kan ya?lar?nda ve rik asit dzeylerinde art??a neden oldu?unu gstermektedir. Ayr?ca fazla tketimin kolon, mide, prostat kanseri riskini artt?rd??? da bilinmektedir. Fakat k?rm?z? eti beslenme hayat?m?zdan tamamen ?karmak da demir eksikli?i gibi, zellikle Trk bayanlar?nda olduka yayg?n olan, rahats?zl?klara yol amaktad?r. Bu nedenle haftada 1-2 kez do?ru pi?irme yntemleri ile haz?rlanm?? k?rm?z? et tketimi sa?l?kl? birey olmada nemli bir ad?md?r" dedi.

Sa?l?kl? kurban bayram? iin pratik nlemler;

 • ?lk ?nnz 2 bardak su ard?ndan hafif bir kahvalt? olsun.
 • Az ve s?k aral?klarla do?ru besinleri seerek beslenmeye zen gsterin.
 • Drajeler, ikolatalar, ?erbetli tatl?lar yerine stl tatl?lar? veya meyve tatl?lar?n? (elma, kabak, armut, ayva tatl?s? ) tercih edin.
 • Taba??n?z?n n k?rm?z? et kalan k?sm?n? ise sebze yemekleri ve salatadan olu?turun, bunun yan?nda tam bu?day ekme?inizi veya bulgur pilav?n?z? tketmeyi unutmay?n.
 • Yanl?? seilen ve fazla tketilen her lokman?n sa?l???n?z? olumsuz etkileyece?ini unutmay?n.
 • ikramlarla ve fazla yemeyle bozulan barsak hareketlerinizi dzene koymak ad?na ara ?nlerde meyve tketimine nem verin, kivi, elma, armut, ayva gibi meyvelerinizi iyi y?kad?ktan sonra kabuklu tketmeye zen gsterin.
 • Barsaklarda su tutulumuna neden olan fazla ay - kahvenin tketiminin yerini bitki aylar?na b?rak?n. Bozulmu? barsak hareketlerinizi dzenlemek iin vcudunuza yard?mc? olun. Rezene, anason, tar?n, ye?il aydan olu?an bir kar???m sizi rahatlatacakt?r.
 • ?n aralar?nda su tketmeyi unutmay?n.
 • Bayram ziyaretine gitmeden nce evinizde yeme?inizi veya ara ?nnz mutlaka tketin.
 • Yine de " eyvah fazla yedim, ka?rd?m " diyorsan?z, fiziksel aktivitenizi mutlaka artt?r?n.
 • Bayram? f?rsat olarak grp seyahate ?kan bireyler a?k bfelerde dikkatli olun sa?l?kl? beslenme kurallar?n? unutmay?n...

Kurban eti nas?l saklanmal?d?r?

Etler uzun sre saklan?lmak istenildi?inde birer pi?irimlik paralara ayr?larak ya?l? ka??da sar?larak, -2 derece ki buzdolab?nda bir ka hafta saklanabilir. Etler so?uk depolarda 32 derecede dondurularak, -18 derecede uzun sre saklanabilir. Donmu? etler so?uk yerde yani buzdolab?nda zdrlr. zdrlen etlerin tekrar dondurulmas? tehlikelidir.

Etler uzun dnemde tketilecekse, birer pi?irimlik paralara ayr?lmal? ve buzdolab? po?etlerinde veya ya?l? ka??da sar?larak buzdolab?n?n buzluk k?sm?nda veya derin dondurucuda saklanmal?d?r. Etler bu ?ekilde, -2 0C de birka hafta, -180C de ise daha uzun sre saklanabilir. Etlerin tketilecek kadar? buzdolab?n?n orta raflar?nda zdrlmeli, zdrlen etler tekrar dondurulmamal?d?r.

KS Karde?ler Sakadat Et ve Et rnleri | Tm Haklar? Sakl?d?r. | Diyarbak?r Kasap, Diyarbak?r Et ve Et rnleri, Diyarbak?r Sakadat
Web Tasar?m : 2A AJANS